Consensusverklaring

Nederlands

Deze verklaring is een initiatief van Scientists4Future NL. Door te ondertekenen wordt je niet automatisch “lid” van Scientists4Future NL en onderschrijf je ook geen andere acties van ons. 

We nodigen alle wetenschappers* uit om de verklaring mede te ondertekenen.

* Wij achten het noodzakelijk een alliantie te vormen die niet uitsluitend bestaat uit specialisten in b.v. klimaat of ecologie. Wetenschappers uit alle disciplines zijn welkom zich bij ons aan te sluiten.

VOORAF

Op vrijdag 27 september 2019 zijn mensen van alle leeftijden overal ter wereld de straat op gegaan om van hun overheden ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. Wij, in Nederland actieve wetenschappers, tonen ons begrip voor de zorgen van de klimaatstakers door middel van onderstaande consensusverklaring. 50 wetenschappers vanuit heel Nederland hebben bijgedragen aan de opstelling van deze verklaring. Het doel van deze verklaring is tweeledig. Enerzijds is dit een breed gedragen boodschap vanuit de wetenschap aan het bredere publiek, en anderzijds is het de start van een platform om bezorgde wetenschappers met elkaar in contact te brengen.

English

This statement is an initiative by Scientists4Future NL. By signing this statement, you do not automatically join or endorse Scientists4Future NL. 

We invite all scientists and scholars* to sign this public statement.

* We consider it necessary to form an alliance that goes beyond specialists in climate and biodiversity science, sustainability, social science or engineering. Scientists and scholars of all disciplines are welcome.

PREAMBLE

On Friday September 27th 2019, people of all ages went on strike worldwide to demand stronger climate action by their governments. We are Netherlands-based scientists and scholars who have composed a consensus statement underlining the concerns of the strikers. 50 scientists from across the Netherlands contributed to the composition of this statement. The aim of this statement is not only to communicate with the public but to create a horizontal platform that unites the scientific community concerned about human-induced climate change.

VERKLARING

Op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis verklaren wij: de zorgen van de klimaatstakers zijn gegrond.

De door de mens veroorzaakte klimaatverandering is onmiskenbaar en wordt waargenomen over de gehele wereld, bijvoorbeeld in de hoeveelheid extreem weer, zeespiegelstijging en de temperatuur van de oceaan. Klimaatverandering bedreigt natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit, de landbouw, de gebouwde omgeving, de menselijke gezondheid, de watervoorziening en de wereldvrede [1].

Wij constateren dat de huidige inspanningen om klimaatverandering in te perken inadequaat zijn. Het voorkomen van de meest ingrijpende gevolgen van klimaatverandering vereist gecoördineerde actie op mondiaal, nationaal en lokaal niveau, gericht op het zo snel mogelijk terugbrengen van emissies naar (netto) nul en vervolgens een afname van broeikasgassen in de atmosfeer.

De basisbehoeften en levens van miljarden mensen staan op het spel wanneer deze uitdagingen (zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs) niet overwonnen worden.

Het Parijse doel om de opwarming te beperken tot “ruim onder 2°C” is echter nog ver uit zicht. Zelfs als alle landen hun beloofde reducties waar weten te maken dan kunnen we tegen het einde van de eeuw een mondiale temperatuurstijging van meer dan 3°C verwachten [2].

Ook in Nederland schieten de klimaatmaatregelen tekort, zoals bijvoorbeeld bij de gerechtelijke verplichting om in 2020 een reductie van 25% broeikasgasemissies te realiseren ten opzichte van 1990 [3].

Het Klimaatakkoord uit 2019 is weliswaar een stap in de juiste richting voor “Parijs”, maar we moeten ook benadrukken dat het doel van 49% reductie in 2030 grootschalige actie vereist in combinatie met langetermijnbeleid. Het vinden van draagvlak is daarbij onmisbaar; iets dat het Klimaatakkoord herkend heeft.

Voor onze publieke instituties zien wij een rol weggelegd om de bevolking bewust te maken en correct te informeren over de basisprincipes en de gevolgen van klimaatverandering.

Hierbij hoort het tot stand brengen van een begrip over de relatie tussen klimaatverandering en bijvoorbeeld de verhoogde frequentie van extreem weer, veranderende ecosystemen en het verlies van biodiversiteit, maar ook de ongelijke bijdrage van landen aan klimaatverandering en de ongelijke verdeling van de gevolgen. Een groter bewustzijn over de omvang van de klimaatrisico’s zal zorgen voor meer betrokkenheid en begrip voor ingrijpender beleid.

Als wetenschappers hebben wij naast het voorzien van wetenschappelijke kennis ook een morele verplichting om de maatschappij te informeren en te waarschuwen over de staat van onze planeet, vergelijkbaar met de morele plicht die artsen hebben om te waarschuwen voor een dreigende epidemie.

Wij, ondergetekenden, staan klaar om de klimaatstakers en andere bezorgde burgers te ondersteunen door te voorzien in gedegen wetenschappelijke kennis rondom klimaatverandering en deze te bevorderen.

NASCHRIFT

De ondertekening liep tot 31 december 2019 en is dus nu gesloten.

Wetenschappers uit allerlei disciplines hebben meegeschreven aan deze verklaring. De uiteindelijke tekst is overeengekomen tijdens twee consensusbijeenkomsten in Utrecht.

STATEMENT

Motivated by the best available science, we state: the concerns of the climate strikers are justified. 

The world’s climate is changing due to human activity. The impacts of which are being observed across the planet, illustrated by recent extreme weather, changing agricultural conditions, ocean warming and rising sea levels. Climate change is having impacts on biodiversity, the natural and built environment, human health, water supply, and global peace [1]. We see that the measures to combat and adapt to climate change are far from adequate. Avoiding the most severe impacts of climate change requires urgent and coordinated global, national, and local action to reach net-zero greenhouse gas emissions and eventually reduce atmospheric greenhouse gases.

Failure to meet the challenges, as set out by the Paris climate agreement, will endanger the lives and livelihoods of billions of people, now and in the future. 

“Even if all countries meet their current commitments to greenhouse gas emission reductions, a global temperature rise of more than 3°C above pre-industrial levels is projected by 2100 according to current data” [2], overshooting the agreed aim in the Paris Agreement, to keep warming well below 2°C.

In The Netherlands, national climate policy is insufficient to meet legal obligations requiring the reduction of annual greenhouse gas emissions by at least 25% by 2020, compared to 1990 [3]. The 2019 ‘Klimaatakkoord’ is a step in the right direction towards the Paris Agreement and we value the inclusion of as many stakeholders as possible. We emphasize, however, that achieving its goal of 49% reduction by 2030 requires ambitious actions and long-term policies. 

We believe that it is the role of our institutions to inform everyone in society about the basic principles of climate change and to raise awareness of its impacts. 

This includes establishing an understanding of the relationship between climate change and, for instance, the increased frequency of natural disasters, changing ecosystems, and biodiversity loss, the unequal contributions of nations to climate change, and the unequal geographic distribution of climate impacts. If everyone is more aware of the scale of the risks that climate change poses they are more likely to engage with stronger efforts and policies.

As scientists and scholars, besides providing knowledge, we have a moral obligation to inform and warn society about the state of the planet, just like medical doctors have a moral duty to warn of an impending epidemic.

We, the undersigned, are ready to assist the strikers and all those concerned by the climate crisis by providing and promoting sound scientific advice on issues related to climate change.

FINAL REMARKS

The statement was open for signing until December 31st, 2019, which means it can no longer be signed.

Scientists of all disciplines contributed to the writing of this statement, and the final statement was accomplished after two consensus meetings in Utrecht.